Đau bụng kinh có thể khắc phụ được không?

      khổng minh thuỷ - kmthuy1985@yahoo.com.vn
  • Than phiền
  • gplus
  • pinterest
xin bác sĩ cho biết tại sao con gái khi đến chu ky mỗi tháng lại thường xuyên bi đau bụng? Có cách khắc phục triệt để không? Phòng ngừa bằng cách nào?
Đau bụng kinh có thể khắc phụ được không?

Ðau b?ng kinh là tri?u ch?ng thu?ng g?p ? ch? em ph? n? khi có kinh. Tri?u ch?ng c?a dau b?ng kinh có th? nh? nhu dau lâm râm ho?c n?ng là dau qu?n qu?i làm ?nh hu?ng r?t l?n d?n công vi?c và sinh ho?t c?a ch? em. Ð? gi?m dau thu?ng dùng m?t s? thu?c sau:

 1- Nhóm thu?c gi?m dau do co th?t có ch?a alverin, drotaverin (spacmaverin, nospa…)

Nhóm này có tác d?ng ch?ng co th?t tr?c ti?p lên co tron. Không có tác d?ng lên h? th?n kinh nên còn dùng trong tru?ng h?p dau do tang nhãn áp hay phì d?i tuy?n ti?n li?t.

Li?u thu?ng dùng khi dau b?ng kinh: 2 viên/ l?n     3-4 l?n/ngày

2- Nhóm kháng viêm gi?m dau không steroid: diclofenac, acid mefenamic…

Nhóm này có tác d?ng ?c ch? t?ng h?p prostaglandin nên có tác d?ng kháng viêm, gi?m dau và h? s?t.

Thu?c có hi?u qu? nhanh trong vòng 30 phút và kéo dài t? 4-6 gi? và ch? nên dùng trong th?i gian ng?n, nhi?u nh?t là 3 ngày liên t?c.Li?u thuòng dùng khi dau b?ng kinh:

1viên mefenamic 500mg hay 1 viên diclofenac 25-50mg x 3 l?n trong 1 ngày nên u?ng thu?c sau khi an.

3- Nhóm gi?m dau ch?a paracetamol.

Ðu?c dùng trong các tru?ng h?p dau d?u, dau b?ng kinh, dau th?n kinh.

Không du?c dùng trong các tru?ng h?p b? thi?u h?t men glucosa-6photphat dehydronaza, suy gi?m ch?c nang gan. D? ?ng v?i paracetamol.

Khi dùng thu?c nên tránh ho?c h?n ch? u?ng ru?u.

Li?u dùng khi dau b?ng kinh: 1-2 viên hàm lu?ng 500mg  x 3l?n/ngày.

M?t s? phuong pháp don gi?n và hi?u qu? sau s? giúp con b?n d? ch?u hon khi "d?n tháng".
Chu?m nu?c nóng
Dùng khan bông d?p nu?c ?m và chu?m vào ph?n b?ng du?i s? giúp b?n b?t dau b?ng khi t? cung co th?t d? d?y lu?ng máu kinh ra ngoài.Ngoài ra, có th? dùng chai th?y tinh nh? d?ng nu?c ?m và lan ho?c ?p vào ph?n b?ng du?i thay cho khan nóng.
Ð?p g?ng tuoi: G?ng giã ho?c x?t lát, chu?m vào ph?n b?ng du?i kho?ng 5-7 phút s? giúp b?n gi?m nh?ng con dau b?ng kinh.
Dán cao ho?c xoa d?u: M?t s? b?n n? thu?ng xoa d?u nóng ho?c dán cao vào ph?n b?ng du?i d? gi?m dau vì không có th?i gian th?c hi?n hai phuong pháp trên.

Massage nh?: Nên massage nh? nhàng và thu?ng xuyên ph?n b?ng du?i khi dang hành kinh. Vi?c này s? giúp co b?ng không b? co th?t quá d?t ng?t và s? gi?m dau th?t hi?u qu?.Ngoài ra, d? gi?m b?t hi?n tu?ng dau b?ng m?i khi hành kinh, các b?n n? nên an u?ng d? ch?t trong th?c don h?ng ngày. Vào nh?ng ngày này, nên ngh? ngoi và v?n d?ng th?t nh? nhàng. Nên kiêng các ch?t kích thích nhu café, trà, ru?u và m?t s? gia v? cay, chua...
Luu ý thêm, vào nh?ng ngày d?u c?a chu k? kinh nguy?t, nên an các th?c an d? tiêu hóa vì lúc này d? dày thu?ng có hi?n tu?ng truong hoi, gây khó ch?u cho ngu?i ph? n?.

Chúc b?n và gia dình s?c kh?e.

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
binh-luan

nguyen xuan ngoc Trả lời

chau hoi co thuoc nao tri het rau mep va cam ko?xin camon

3/31/2010 9:29:13 AM
binh-luan

Djnh van tuan Trả lời

Nam nay e moj chj 18t,nhung e rat hay dau lung,ko bjet co phaj e wan he tinh duc qua nhjeu ko xjn bac sj cho e mot loj khuyen.cam on bac sj nhjeu

10/4/2011 10:59:17 PM
binh-luan

võ minh dũng Trả lời

tôi đã hơn 40 tuổi rồi mà râu chỉ mọc lưa thưa xin hỏi vì sao ? Có cách nào giúp tôi có bộ râu ra đều hơn ( râu thật). Vì chính sự thiếu bộ râu mà tôi bị họ hàng cười chê hoài

5/13/2012 10:47:07 PM
Đánh giá:

Đau bụng kinh có thể khắc phụ được không?

xin bác sĩ cho biết tại sao con gái khi đến chu ky mỗi tháng lại thường xuyên bi đau bụng? Có cách khắc phục triệt để không? Phòng ngừa bằng cách nào?


Dau bung kinh co the khac phu duoc khong?


xin bac si cho biet tai sao con gai khi den chu ky moi thang lai thuong xuyen bi dau bung? Co cach khac phuc triet de khong? Phong ngua bang cach nao?


Ðau b?ng kinh la tri?u ch?ng thu?ng g?p ? ch? em ph? n? khi co kinh. Tri?u ch?ng c?a dau b?ng kinh co th? nh? nhu dau lam ram ho?c n?ng la dau qu?n qu?i lam ?nh hu?ng r?t l?n d?n cong vi?c va sinh ho?t c?a ch? em. Ð? gi?m dau thu?ng dung m?t s? thu?c sau:

 1- Nhom thu?c gi?m dau do co th?t co ch?a alverin, drotaverin (spacmaverin, nospa…)

Nhom nay co tac d?ng ch?ng co th?t tr?c ti?p len co tron. Khong co tac d?ng len h? th?n kinh nen con dung trong tru?ng h?p dau do tang nhan ap hay phi d?i tuy?n ti?n li?t.

Li?u thu?ng dung khi dau b?ng kinh: 2 vien/ l?n     3-4 l?n/ngay

2- Nhom khang viem gi?m dau khong steroid: diclofenac, acid mefenamic…

Nhom nay co tac d?ng ?c ch? t?ng h?p prostaglandin nen co tac d?ng khang viem, gi?m dau va h? s?t.

Thu?c co hi?u qu? nhanh trong vong 30 phut va keo dai t? 4-6 gi? va ch? nen dung trong th?i gian ng?n, nhi?u nh?t la 3 ngay lien t?c.Li?u thuong dung khi dau b?ng kinh:

1vien mefenamic 500mg hay 1 vien diclofenac 25-50mg x 3 l?n trong 1 ngay nen u?ng thu?c sau khi an.

3- Nhom gi?m dau ch?a paracetamol.

Ðu?c dung trong cac tru?ng h?p dau d?u, dau b?ng kinh, dau th?n kinh.

Khong du?c dung trong cac tru?ng h?p b? thi?u h?t men glucosa-6photphat dehydronaza, suy gi?m ch?c nang gan. D? ?ng v?i paracetamol.

Khi dung thu?c nen tranh ho?c h?n ch? u?ng ru?u.

Li?u dung khi dau b?ng kinh: 1-2 vien ham lu?ng 500mg  x 3l?n/ngay.

M?t s? phuong phap don gi?n va hi?u qu? sau s? giup con b?n d? ch?u hon khi "d?n thang".
Chu?m nu?c nong
Dung khan bong d?p nu?c ?m va chu?m vao ph?n b?ng du?i s? giup b?n b?t dau b?ng khi t? cung co th?t d? d?y lu?ng mau kinh ra ngoai.Ngoai ra, co th? dung chai th?y tinh nh? d?ng nu?c ?m va lan ho?c ?p vao ph?n b?ng du?i thay cho khan nong.
Ð?p g?ng tuoi: G?ng gia ho?c x?t lat, chu?m vao ph?n b?ng du?i kho?ng 5-7 phut s? giup b?n gi?m nh?ng con dau b?ng kinh.
Dan cao ho?c xoa d?u: M?t s? b?n n? thu?ng xoa d?u nong ho?c dan cao vao ph?n b?ng du?i d? gi?m dau vi khong co th?i gian th?c hi?n hai phuong phap tren.

Massage nh?: Nen massage nh? nhang va thu?ng xuyen ph?n b?ng du?i khi dang hanh kinh. Vi?c nay s? giup co b?ng khong b? co th?t qua d?t ng?t va s? gi?m dau th?t hi?u qu?.Ngoai ra, d? gi?m b?t hi?n tu?ng dau b?ng m?i khi hanh kinh, cac b?n n? nen an u?ng d? ch?t trong th?c don h?ng ngay. Vao nh?ng ngay nay, nen ngh? ngoi va v?n d?ng th?t nh? nhang. Nen kieng cac ch?t kich thich nhu cafe, tra, ru?u va m?t s? gia v? cay, chua...
Luu y them, vao nh?ng ngay d?u c?a chu k? kinh nguy?t, nen an cac th?c an d? tieu hoa vi luc nay d? day thu?ng co hi?n tu?ng truong hoi, gay kho ch?u cho ngu?i ph? n?.

Chuc b?n va gia dinh s?c kh?e.

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212