.." />    ..">    ..">    .." />    ..">

Mở lớp Khai hải quan tại HN, HCM

    0     565
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Thu Hoài
Địa chỉ: 195 D2, P25, Q. BÌnh Thạnh
Điện thoại: 0938868650
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 25/4

                                                 Khóa học Khai hải quan điện tửChi
tiết khóa học anh chị liên hệ Đt/ Fb : 0938
86 86 50( Bích Hoài)Hoặc
gửi mail: [email protected]1. Nội dung bao gồm
các học phần: Phần 1. Pháp luật về Hải quan (Luật và các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật) Phần 2. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương giao nhận, vận tải, thanh toán quốc tế và dịch vụ
logistic). Phần
3. Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.(phân
loại hàng hóa, thủ tục hải quan) Phần 4.
Hải quan điện tử. Hướng dẫn thực hành phần mềm khai báo hải quan và
hướng tới tiếp
cận hệ thống VNACCS/VCIS năm 2014 ==>>>>> Kết thúc khóa học, học
viên sẽ có khả năng sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử và được
Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam cấp chứng nhận đã hoàn thành các học phần
khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan. Chứng nhận này là điều kiện cần và đủ để
các doanh nghiệp thực hiện khai hải quan điện tử, đồng thời là điều kiện bắt
buộc để các học viên tham gia kỳ thi lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do
Tổng cục Hải quan tổ chức hàng
năm theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 9/6/2011 của Bộ Tài chính.2. Phương thức học: Học ngoài giờ hành chính3.
Địa điểm học:- Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh- Tại Hà Nội: Tầng 2-Số 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy      - Tại Đà Nẵng: Số 4 Tiểu La - Phường Hòa
Cường Bắc - Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng4.Học
phí:

3.000.000đ/họcviên5.
Hình thức thanh toán: Nộp tiền mặt
tại địa điểm họcPhương thức đăng ký:            Địa chỉ học và
đăng ký học vui lòng liên hệ:CÔNG TY CỔ
PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAMTRUNG TÂM KẾ
TOÁN QUỐC GIA_ketoanquocgia.netEmail: [email protected]Skype: [email protected]************Liên hệ:
08. 6678 7372 – 0938 8686 50 (Cô Hoài - Phòng đào tạo)***********Tại Tp Hồ Chí Minh:Cơ sở 1: Số 195 Đường D2, Phường
25, Quận Bình Thạnh, HCMCơ sở 2: Số 8 Nguyễn Ngọc Lộc,
Phường 14, Quận 10, HCM ( Ngã tư 3/2 - Ngô Quyền - Nguyễn Ngọc LộcTại Hà Nội: 
Tầng 2, Tòa nhà 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội (đối diện Đại
học điện lực)Tại Đà Nẵng:  Số 4
Tiểu La - Phường Hòa Cường Bắc - Q. Hải Châu – TP Đà NẵngTại Nha Trang: Số 33 đường B1 Khu đô Thị Vĩnh Điềm Trung, TP
nha trangTại Cần Thơ: SN 103 đường A2, Khu dân cư 91B, Phường An Bình,
Quận Ninh Kiều – Tp Cần Thơ

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Mo lop Khai hai quan tai HN, HCM


background:white">                                                  margin-bottom:.0001pt;line-height:150%;background:white">Khoa hoc Khai hai quan dien tu Chi tiet khoa hoc anh chi lien he Dt/ Fb : 0938 86 86 50( Bich Hoai) Hoac gui mail: [email protected] margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:110%; background:white">1. Noi dung bao gom cac hoc phan: line-height:110%;background:white"> Phan 1. Phap luat ve Hai quan (Luat va cac van ban huong dan thi hanh Luat) line-height:110%;background:white"> Phan 2. Ky thuat nghiep vu ngoai thuong ( giao nhan, van tai, thanh toan quoc te va dich vu logistic). line-height:110%;background:white"> Phan 3. Ky thuat nghiep vu hai quan.(phan loai hang hoa, thu tuc hai quan) margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:110%;background:white"> Phan 4. Hai quan dien tu. Huong dan thuc hanh phan mem khai bao hai quan va huong toi tiep can he thong VNACCS/VCIS nam 2014 margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:110%;background:white">  margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:110%;background:white">==>>>>> Ket thuc khoa hoc, hoc vien se co kha nang su dung thanh thao He thong khai hai quan dien tu va duoc Cong ty Co phan giao duc Viet Nam cap chung nhan da hoan thanh cac hoc phan khoa dao tao nghiep vu khai Hai quan. Chung nhan nay la dieu kien can va du de cac doanh nghiep thuc hien khai hai quan dien tu, dong thoi la dieu kien bat buoc de cac hoc vien tham gia ky thi lay Chung chi nghiep vu khai hai quan do Tong cuc Hai quan to chuc hang nam theo Thong tu so 80/2011/TT-BTC ngay 9/6/2011 cua Bo Tai chinh. 130%;background:white">2. Phuong thuc hoc: Hoc ngoai gio hanh chinh 3. Dia diem hoc: - Tai TP. Ho Chi Minh: So 195 Duong D2, Phuong 25, Quan Binh Thanh - Tai Ha Noi: Tang 2-So 451 Hoang Quoc Viet – Cau Giay       - Tai Da Nang: So 4 Tieu La - Phuong Hoa Cuong Bac - Q. Hai Chau – TP Da Nang -9.0pt;line-height:130%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .25in; background:white">4.Hoc phi: 3.000.000d/hocvien 110%;background:white">5. Hinh thuc thanh toan: Nop tien mat tai dia diem hoc bold"> .5in;line-height:110%;background:white"> mso-bidi-font-weight:bold">Phuong thuc dang ky:             Dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he: CONG TY CO PHAN GIAO DUC VIET NAM TRUNG TAM KE TOAN QUOC GIA_ketoanquocgia.net mso-ansi-language:NL"> mso-ansi-language:NL">Email: [email protected] Skype: [email protected] ************Lien he: 08. 6678 7372 – 0938 8686 50 (Co Hoai - Phong dao tao)*********** Tai Tp Ho Chi Minh: Co so 1: So 195 Duong D2, Phuong 25, Quan Binh Thanh, HCM Co so 2: So 8 Nguyen Ngoc Loc, Phuong 14, Quan 10, HCM ( Nga tu 3/2 - Ngo Quyen - Nguyen Ngoc Loc Tai Ha Noi:  Tang 2, Toa nha 451 Hoang Quoc Viet – Cau Giay – Ha Noi (doi dien Dai hoc dien luc) Tai Da Nang:  So 4 Tieu La - Phuong Hoa Cuong Bac - Q. Hai Chau – TP Da Nang Tai Nha Trang: So 33 duong B1 Khu do Thi Vinh Diem Trung, TP nha trang Tai Can Tho: SN 103 duong A2, Khu dan cu 91B, Phuong An Binh, Quan Ninh Kieu – Tp Can Tho
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212