Có nên dùng Nimegen điều trị trứng cá không? Thuốc có nhiều tác dụng phụ có phải không?

      Melisa - at161106@yahoo.com
  • Than phiền
  • gplus
  • pinterest
Tôi bị trứng cá đã lâu nhưng ko nặng, hiếm khi có mụn viên sưng to nhưng dai dẳng, nhiều mụn cám và đầu đen, vết thâm . Nhưng bác sỹ da liễu lại kê đơn thuốc cho tôi uống Nimegen + Nivolin H (trong vòng 12 tuần). Sau đó tôi vô tình đọc được bài báo nói về thuốc Nimêgen có thể gây ra tác dụng phụ nguy hiểm nên tôi rất lo lắng muốn hỏi bác sĩ xem có nên tiếp tục uống hay ko ? Hiện tôi mới uống đuợc 4 viên . Xin cảm ơn bác sĩ nhiều .
Có nên dùng Nimegen điều trị trứng cá không? Thuốc có nhiều tác dụng phụ có phải không?

Nimegen là thu?c tr? m?n tr?ng cá có ho?t ch?t chính là Isotretinoin. Isotretinoin có tác d?ng ?c ch? s? s?n xu?t tuy?n bã, cung nhu các retinoids khác nó cung thúc d?y quá trình tiêu s?ng. Tuy nhiên khi dùng du?ng u?ng, thu?c có th? gây ra các tai bi?n r?t nguy hi?m nhu sinh quái thai, m?t xuong, tr?m c?m...Tác d?ng ph? thu?ng g?p là da, môi, mui, m?t khô, chàm do retinoids cung hay g?p nh?t là ? m?t g?p bàn tay và c?ng tay. Khi dùng ngoài, isotretinoin ch? gây kích thích da và niêm m?c.

 

B?n không nên s? d?ng viên u?ng Nimegen n?u nhu m?c d? m?n c?a b?n ch? ? m?c nh? ho?c trung bình. B?n nên h?i l?i bác si di?u tr? xem m?c d? b? m?n tr?ng cá c?a b?n có n?ng không? N?u n?ng thì b?n nên dùng thu?c bác si dã kê don.

 

M?n nh? ch? c?n di?u tr? t?i ch?. Benzoyl peroxide, acid azelaic và kháng sinh t?i ch? thông thu?ng du?c dùng cho m?n viêm. Ð?i v?i m?n không viêm retinoids thu?ng du?c dùng. Ð?i v?i m?n h?n h?p có th? dùng ph?i h?p retinoids v?i các thu?c trên.

 

M?n trung bình – n?ng c?n thêm kháng sinh u?ng. Thông thu?ng s? d?ng tetracycline hay erythromycine. Doxycycline hay minocycline thu?ng ít x? d?ng hon vì h?p thu kém hon và tai bi?n nhi?u hon. Minocycline ít khi cho d? kháng thu?c v?i P. acnes nhung tai bi?n ph? n?ng n? có th? x?y ra. Trimethoprim-sulfamethoxazone s? du?c dùng n?u nhóm thu?c trên không có tác d?ng. Benzoyl peroxide ph?i h?p v?i kháng sinh u?ng s? gi?m du?c vi khu?n d? kháng kháng sinh.

Ði?u tr? m?n là m?t ngh? thu?t, c?n ph?i ph?i h?p gi?a th?y thu?c và b?nh nhân. Vi?c ch?n l?a và s? d?ng thu?c ph?i tùy thu?c vào tình tr?ng da c?a b?nh nhân, d? n?ng c?a m?n cung nhu vi?c  ch?p nh?n v? tác d?ng ph? c?a thu?c , tình tr?ng kinh t? và tâm lý c?a b?nh nhân.

 Chúc b?n thành công.

 

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Có nên dùng Nimegen điều trị trứng cá không? Thuốc có nhiều tác dụng phụ có phải không?

Tôi bị trứng cá đã lâu nhưng ko nặng, hiếm khi có mụn viên sưng to nhưng dai dẳng, nhiều mụn cám và đầu đen, vết thâm . Nhưng bác sỹ da liễu lại kê đơn thuốc cho tôi uống Nimegen + Nivolin H (trong vòng 12 tuần). Sau đó tôi vô tình đọc được bài báo nói về thuốc Nimêgen có thể gây ra tác dụng phụ nguy hiểm nên tôi rất lo lắng muốn hỏi bác sĩ xem có nên tiếp tục uống hay ko ? Hiện tôi mới uống đuợc 4 viên . Xin cảm ơn bác sĩ nhiều .


Co nen dung Nimegen dieu tri trung ca khong? Thuoc co nhieu tac dung phu co phai khong?


Toi bi trung ca da lau nhung ko nang, hiem khi co mun vien sung to nhung dai dang, nhieu mun cam va dau den, vet tham . Nhung bac sy da lieu lai ke don thuoc cho toi uong Nimegen + Nivolin H (trong vong 12 tuan). Sau do toi vo tinh doc duoc bai bao noi ve thuoc Nimegen co the gay ra tac dung phu nguy hiem nen toi rat lo lang muon hoi bac si xem co nen tiep tuc uong hay ko ? Hien toi moi uong duoc 4 vien . Xin cam on bac si nhieu .


Nimegen la thu?c tr? m?n tr?ng ca co ho?t ch?t chinh la Isotretinoin. Isotretinoin co tac d?ng ?c ch? s? s?n xu?t tuy?n ba, cung nhu cac retinoids khac no cung thuc d?y qua trinh tieu s?ng. Tuy nhien khi dung du?ng u?ng, thu?c co th? gay ra cac tai bi?n r?t nguy hi?m nhu sinh quai thai, m?t xuong, tr?m c?m...Tac d?ng ph? thu?ng g?p la da, moi, mui, m?t kho, cham do retinoids cung hay g?p nh?t la ? m?t g?p ban tay va c?ng tay. Khi dung ngoai, isotretinoin ch? gay kich thich da va niem m?c.

 

B?n khong nen s? d?ng vien u?ng Nimegen n?u nhu m?c d? m?n c?a b?n ch? ? m?c nh? ho?c trung binh. B?n nen h?i l?i bac si di?u tr? xem m?c d? b? m?n tr?ng ca c?a b?n co n?ng khong? N?u n?ng thi b?n nen dung thu?c bac si da ke don.

 

M?n nh? ch? c?n di?u tr? t?i ch?. Benzoyl peroxide, acid azelaic va khang sinh t?i ch? thong thu?ng du?c dung cho m?n viem. Ð?i v?i m?n khong viem retinoids thu?ng du?c dung. Ð?i v?i m?n h?n h?p co th? dung ph?i h?p retinoids v?i cac thu?c tren.

 

M?n trung binh – n?ng c?n them khang sinh u?ng. Thong thu?ng s? d?ng tetracycline hay erythromycine. Doxycycline hay minocycline thu?ng it x? d?ng hon vi h?p thu kem hon va tai bi?n nhi?u hon. Minocycline it khi cho d? khang thu?c v?i P. acnes nhung tai bi?n ph? n?ng n? co th? x?y ra. Trimethoprim-sulfamethoxazone s? du?c dung n?u nhom thu?c tren khong co tac d?ng. Benzoyl peroxide ph?i h?p v?i khang sinh u?ng s? gi?m du?c vi khu?n d? khang khang sinh.

Ði?u tr? m?n la m?t ngh? thu?t, c?n ph?i ph?i h?p gi?a th?y thu?c va b?nh nhan. Vi?c ch?n l?a va s? d?ng thu?c ph?i tuy thu?c vao tinh tr?ng da c?a b?nh nhan, d? n?ng c?a m?n cung nhu vi?c  ch?p nh?n v? tac d?ng ph? c?a thu?c , tinh tr?ng kinh t? va tam ly c?a b?nh nhan.

 Chuc b?n thanh cong.

 

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212