Trần Thu Minh - m3lonely@yahoo.com
  • Than phiền
  • gplus
  • pinterest
Chúng tôi ở ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, chúng tôi muốn tổ chức một buổi toạ đàm phổ biến các kiến thức về y tế cho sinh viên, như các bệnh mùa lạnh thì chữa bằng thuốc gì, da bị nẻ thì dùng mỹ phẩm gì.., tôi có thể liên hệ với tổ chức nào ạ? Xin chân thành cảm ơn!
S? mui: Là ch?ng b?nh d? ?ng ph? bi?n nh?t vào mùa l?nh. B?nh nhân h?t hoi liên t?c, kèm ch?y nhi?u nu?c mui trong và l?ng, không s?t. Phòng và ch?a: Dùng thu?c ch?ng d? ?ng thông thu?ng trong vài ngày s? h?t. Viêm mui - xoang: Xu?t hi?n khi b? nhi?m l?nh, v?i tri?u ch?ng ng?a và ch?y nu?c mui nhi?u, có th? s?t ho?c không. ng? không yên gi?c, ngh?t mui nên th? khò khè, ph?i th? b?ng mi?ng . Nh?c d?u, ngh?t mui, hay kh?t mui là bi?u hi?n n?i b?t. Viêm amidan và V.A: ch?y nu?c mui thu?ng xuyên, s?t v?t kèm ho nhi?u, ch?y m? tai, mui b? ngh?t và ph?i th? b?ng mi?ng, viêm amidan c?p s? s?t cao, dau h?ng, khó nu?t, ch?y nu?c mi?ng, m?t m?i, bi?ng an và d? gây bi?n ch?ng n?u không di?u tr? dúng. Viêm h?ng c?p: R?t thu?ng x?y ra c? ? ngu?i l?n do không khí l?nh kích thích gây viêm xung huy?t, làm gi?m s?c d? kháng và t?o di?u ki?n cho các m?m b?nh s?n có trên du?ng hô h?p phát tri?n. Tác nhân gây b?nh thu?ng là vi khu?n liên c?u tan máu nhóm A, có th? bi?n ch?ng. B?nh cung có th? d?n d?n viêm xoang, viêm ph? qu?n mãn, giãn ph? qu?n và viêm ph?i gây nguy hi?m, t? vong ? ngu?i già do suy hô h?p n?ng. C?m - cúm: Dù có b?n ch?t khác nhau (cúm do virus gây nên, c?m l?nh là do các tác d?ng vu?t quá kh? nang t? bù tr? c?a co th?) nhung 2 b?nh này v?n thu?ng du?c g?i chung b?i các bi?u hi?n bên ngoài tuong d?i g?n nhau. Viêm thanh qu?n: D? x?y ra ? tr? nh?, ngu?i cao tu?i, d?c bi?t ? nh?ng ngu?i mà ngh? nghi?p dòi h?i ph?i nói nhi?u (ca si, giáo viên...). B?nh xu?t hi?n sau viêm nhi?m du?ng hô h?p trên r?i lan xu?ng thanh qu?n. Ði?u tr? viêm thanh qu?n ph?i g?m c? di?u tr? toàn thân và t?i ch?. Hen ph? qu?n: Ph? qu?n ngu?i b? hen v?n r?t nh?y c?m v?i m?i kích thích t? các d? nguyên bên ngoài (ph?n hoa, hóa ch?t, b?i sinh v?t, n?m, m?c, vi khu?n, b?i vô co...) hay có ngu?n g?c n?i t?i (các n?i ti?t t?, nh?ng thay d?i c?a môi tru?ng bên trong co th?). Viêm ph?i: Tr?i t? n?ng ?m chuy?n sang l?nh d?t ng?t r?t d? gây viêm ph?i. Tr? di h?c có nguy co m?c b?nh l?n hon vì khi dua dón, ti?p xúc nhi?u v?i không khí l?nh, d? có nguy co lây nhi?m trong sinh ho?t c?ng d?ng. Viêm ph?i không di?u tr? k?p th?i d?n d?n suy hô h?p, bi?n ch?ng nhi?m trùng máu và chi?m t? l? t? vong cao nh?t. Ð? phòng ch?ng các b?nh hô h?p mùa dông xuân, di?u co b?n nh?t là ch?ng l?nh (mu, áo l?nh, khan quàng c?, t?m nu?c ?m...) và deo kh?u trang ch?ng b?i. An u?ng d? ch?t d? có nang lu?ng ch?ng l?nh và súc mi?ng nu?c mu?i h?ng ngày. Ngoài b?nh du?ng hô h?p, các b?nh v? da cung hay xu?t hi?n trong mùa l?nh nhu khô da, n?t môi, n?t gót chân, m? day do l?nh. M? day gây ng?a d? d?i, xu?t hi?n vài gi? r?i bi?n m?t, kèm theo có khó th? ho?c tiêu ch?y do các ban m?c c? trong du?ng hô h?p và tiêu hóa gây kích thích. Cách phòng ch?ng là b? sung d? nu?c cho co th? và b? m?t da, xoa các lo?i kem có vaseline d? làm m?m và gi? ?m. Dùng thu?c ch?ng d? ?ng khi có bi?u hi?n ng?a ngáy và n?i ban. Tru?c h?t, các b?n n? ph?i chú ý d?n v?n d? v? sinh da m?t. M?i ngày r?a m?t ít nh?t hai l?n vào bu?i sáng và bu?i t?i. Không nên r?a b?ng nu?c nóng hay nu?c ?m vì s? khi?n da càng b? cang, cung không nên dùng nu?c quá l?nh, ch? c?n r?a v?i nu?c nhi?t d? bình thu?ng là du?c. Nên s? d?ng s?a r?a m?t d? t?y s?ch các lo?i bã nh?n, khói b?i... bám trên da m?t sau m?t ngày làm vi?c. Chú ý không nên s? d?ng các lo?i s?a r?a m?t có cát vì d? gây tr?y xu?c da. Sau khi da m?t dã hoàn toàn s?ch s?, nên thoa nu?c lotion d? du?ng ?m, làm d?u làn da, se khít l? chân lông. Bu?i t?i khi di ng? nên dùng kem du?ng da ban dêm có ch?a vitamin E d? cung c?p du?ng ch?t d?y d?, khi?n làn da nhanh chóng ph?c h?i, ch?ng lão hóa. N?u b? khô da toàn thân, b?n nên kiêng t?m b?ng nu?c quá nóng ho?c quá l?nh, không t?m lâu quá. Ch? kì c? m?nh, chà xát b?ng khan, xát chanh hay xà phòng. Sau khi t?m nên thoa kem du?ng ?m da có thành ph?n vitamin E. B?n có th? dùng d?u ôliu thoa lên da toàn thân r?i dùng khan m?m th?m khô, l?p d?u này giúp da gi? ?m r?t t?t. Không nên dùng m? ph?m khi da khô nhi?u và có kèm theo viêm da. Không r?a m?t b?ng nu?c nóng hay xà phòng. Hàng ngày nên dùng kem du?ng d? cân b?ng d? ?m cho da ho?c x?t nu?c khoáng lên m?t. Không t? ý bôi kem có ch?a steroid. N?u bôi trong vòng 3-5 ngày d?u thì da s? d? n?, d? s?n sùi, d? bong v?y. Nhung n?u ti?p t?c bôi thì ho?t ch?t steroid s? kích thích m?c nhi?u m?n tr?ng cá và da tr? nên s?n sùi nhu v? cam sành. Ho?t ch?t này còn gây teo da, giãn m?ch làm cho da b? m?ng di, luôn d? lên và có th? nhìn th?y các m?ch máu nh? li ti du?i da. Kiêng li?m môi, bóc v?y, dùng kem du?ng môi thu?ng xuyên d? tang cu?ng d? ?m. Ðôi lúc, ? góc mi?ng noi ti?p giáp môi trên và môi du?i xu?t hi?n nh?ng l?n n?t. Nh?ng l?n n?t này thu?ng gây dau rát, khó ch?u và có khi b? ch?y máu. Ta thu?ng nghi nh?ng l?n n?t này t?o ra do hành d?ng há mi?ng quá to và làm khóe môi b? rách... Hoàn toàn không ph?i v?y. Ðây là hi?n tu?ng t?o ra khi b? m?t cân b?ng các sinh t? trong co th?, có th? do có quá nhi?u sinh t? A. N?u b?n dang u?ng sinh t? A, hãy b?t li?u lu?ng xu?ng du?i 5.000 IU m?i ngày. Ngoài ra, trong da s? tru?ng h?p b?nh nhân ch? c?n u?ng m?i ngày t? 50mg d?n 80mg sinh t? B6 là v?t n?t s? bi?n m?t trong vòng m?t vài ngày. N?u da bàn tay, bàn chân b? n?t n?, kiêng ti?p xúc v?i các nu?c t?y r?a, xà phòng, di gang tay cao su khi gi?t giu, r?a bát. H?n ch? r?a tay, chân, luôn gi? khô ráo. Khi r?a tay chân, l?p d?u b?o v? da cung b? m?t di, khi?n tay chân càng khô hon. Có th? bôi các ch? ph?m làm m?m da, d?u da ngày vài l?n nhu kem vitamin E. B?o v? vùng da m?t và môi b?ng s?n ph?m riêng bi?t. Tang cu?ng u?ng nu?c, nh?t là nu?c hoa qu?, s?a chua, an nhi?u rau xanh. Thu?ng xuyên massage da m?t, d?p m?t n? dinh du?ng hàng tu?n giúp tang cu?ng tu?n hoàn máu, ch?ng lão hóa và khô n? da. Ch? d? an u?ng trong mùa l?nh cung dóng vai trò r?t quan tr?ng. Mùa l?nh da thu?ng b? khô do thi?u nu?c. Vì th?, các b?n n? c?n chú ý u?ng d? nu?c, kho?ng 2 lít/ngày. An nhi?u rau và trái cây, d?c bi?t là các lo?i rau qu? có b? sung sinh t? C nhu xà lách, b?p c?i, cà chua, khoai tây, cam, chanh, quýt, bu?i... Sinh t? C không nh?ng giúp làm d?p da, nhanh lành các v?t thuong, làm m? các v?t nám mà còn giúp co th? tang s?c d? kháng, tránh du?c các b?nh c?m cúm trong mùa dông. N?u co th? thi?u sinh t? C có th? d?n d?n ch?y máu du?i da, da dày, s?n sùi, khô và s?m màu, m?n nh?t phát sinh... Ð?i v?i các b?n gái có làn da khô, càng c?n ph?i cham sóc da k? càng hon trong mùa l?nh. Ngoài nh?ng cách trên, c?n d?p m?t n? ít nh?t m?t l?n/tu?n d? hút ch?t b?n, bã nh?n, cung c?p du?ng ch?t, thu nh? l? chân lông giúp làn da láng m?n hon. N?u không có di?u ki?n d?n các th?m m? vi?n, các b?n có th? t? làm m?t s? lo?i m?t n? tuoi d? s? d?ng ? nhà. Lo?i m?t n? d? làm nh?t là dùng m?t qu? lê g?t h?t v?, tán nhuy?n r?i d?p d?u lên kh?p vùng m?t và c?. M?t lo?i m?t n? khác cung khá d? làm là dùng m?t c? khoai tây h?p chín r?i bóc v?, tán nhuy?n, tr?n chung v?i s?a tuoi và thoa d?u lên da. Khi d?p m?t n? c?n n?m yên thu giãn, tránh c? d?ng trong vòng 15 phút. Sau dó r?a m?t th?t s?ch b?ng nu?c thu?ng. Ð?i v?i nh?ng ngu?i có làn môi nh?y c?m v?i th?i ti?t, khi tr?i l?nh, da môi thu?ng b? cang rát, d? bong tróc, l?t da gây ch?y máu. Trong tru?ng h?p này, c?n luôn gi? bên mình m?t tuýp vaselin ho?c m?t lo?i son có ch?a ch?t du?ng môi d? giúp môi luôn có d? d? ?m, dàn h?i t?t và gi? du?c màu s?c tuoi t?n. Vì di?u ki?n không cho phép chúng tôi không th? trình bày chi ti?t cho b?n câu tr? l?i d?y d? nh?t. B?n có th? tìm ki?m thêm thông tin trên các trang web tu v?n s?c kh?e d? du?c các chuyên gia tu v?n và giúp d? b?n. Xin chúc cho bu?i t?a dàm c?a các b?n thành công r?c r?. Chúng tôi hoanh nghênh nh?ng sáng ki?n hay và ý nghia c?a tu?i tr? nói chung và c?a sinh viên tru?ng ÐH Ngo?i ng? nói riêng. Vi?c làm c?a các b?n góp ph?n vào s? nghi?p b?o v? s?c kh?e cho m?i ngu?i nói chung và cho chính chúng ta.

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
binh-luan

trần hoàng nam Trả lời

tôi năm nay 46 tuổi, huyết áp lúc thì 12.5, lúc thì 13.7, lúc cao nhất là 14.7. Cho tôi hỏi như vậy tôi có bị cao huyết áp không

5/3/2012 10:21:48 AM
Đánh giá:

Chúng tôi ở ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, chúng tôi muốn tổ chức một buổi toạ đàm phổ biến các kiến thức về y tế cho sinh viên, như các bệnh mùa lạnh thì chữa bằng thuốc gì, da bị nẻ thì dùng mỹ phẩm gì.., tôi có thể liên hệ với tổ chức nào ạ? Xin chân thành cảm ơn!Chung toi o DH Ngoai Ngu - DH Quoc Gia Ha Noi, chung toi muon to chuc mot buoi toa dam pho bien cac kien thuc ve y te cho sinh vien, nhu cac benh mua lanh thi chua bang thuoc gi, da bi ne thi dung my pham gi.., toi co the lien he voi to chuc nao a? Xin chan thanh cam on!


S? mui: La ch?ng b?nh d? ?ng ph? bi?n nh?t vao mua l?nh. B?nh nhan h?t hoi lien t?c, kem ch?y nhi?u nu?c mui trong va l?ng, khong s?t. Phong va ch?a: Dung thu?c ch?ng d? ?ng thong thu?ng trong vai ngay s? h?t. Viem mui - xoang: Xu?t hi?n khi b? nhi?m l?nh, v?i tri?u ch?ng ng?a va ch?y nu?c mui nhi?u, co th? s?t ho?c khong. ng? khong yen gi?c, ngh?t mui nen th? kho khe, ph?i th? b?ng mi?ng . Nh?c d?u, ngh?t mui, hay kh?t mui la bi?u hi?n n?i b?t. Viem amidan va V.A: ch?y nu?c mui thu?ng xuyen, s?t v?t kem ho nhi?u, ch?y m? tai, mui b? ngh?t va ph?i th? b?ng mi?ng, viem amidan c?p s? s?t cao, dau h?ng, kho nu?t, ch?y nu?c mi?ng, m?t m?i, bi?ng an va d? gay bi?n ch?ng n?u khong di?u tr? dung. Viem h?ng c?p: R?t thu?ng x?y ra c? ? ngu?i l?n do khong khi l?nh kich thich gay viem xung huy?t, lam gi?m s?c d? khang va t?o di?u ki?n cho cac m?m b?nh s?n co tren du?ng ho h?p phat tri?n. Tac nhan gay b?nh thu?ng la vi khu?n lien c?u tan mau nhom A, co th? bi?n ch?ng. B?nh cung co th? d?n d?n viem xoang, viem ph? qu?n man, gian ph? qu?n va viem ph?i gay nguy hi?m, t? vong ? ngu?i gia do suy ho h?p n?ng. C?m - cum: Du co b?n ch?t khac nhau (cum do virus gay nen, c?m l?nh la do cac tac d?ng vu?t qua kh? nang t? bu tr? c?a co th?) nhung 2 b?nh nay v?n thu?ng du?c g?i chung b?i cac bi?u hi?n ben ngoai tuong d?i g?n nhau. Viem thanh qu?n: D? x?y ra ? tr? nh?, ngu?i cao tu?i, d?c bi?t ? nh?ng ngu?i ma ngh? nghi?p doi h?i ph?i noi nhi?u (ca si, giao vien...). B?nh xu?t hi?n sau viem nhi?m du?ng ho h?p tren r?i lan xu?ng thanh qu?n. Ði?u tr? viem thanh qu?n ph?i g?m c? di?u tr? toan than va t?i ch?. Hen ph? qu?n: Ph? qu?n ngu?i b? hen v?n r?t nh?y c?m v?i m?i kich thich t? cac d? nguyen ben ngoai (ph?n hoa, hoa ch?t, b?i sinh v?t, n?m, m?c, vi khu?n, b?i vo co...) hay co ngu?n g?c n?i t?i (cac n?i ti?t t?, nh?ng thay d?i c?a moi tru?ng ben trong co th?). Viem ph?i: Tr?i t? n?ng ?m chuy?n sang l?nh d?t ng?t r?t d? gay viem ph?i. Tr? di h?c co nguy co m?c b?nh l?n hon vi khi dua don, ti?p xuc nhi?u v?i khong khi l?nh, d? co nguy co lay nhi?m trong sinh ho?t c?ng d?ng. Viem ph?i khong di?u tr? k?p th?i d?n d?n suy ho h?p, bi?n ch?ng nhi?m trung mau va chi?m t? l? t? vong cao nh?t. Ð? phong ch?ng cac b?nh ho h?p mua dong xuan, di?u co b?n nh?t la ch?ng l?nh (mu, ao l?nh, khan quang c?, t?m nu?c ?m...) va deo kh?u trang ch?ng b?i. An u?ng d? ch?t d? co nang lu?ng ch?ng l?nh va suc mi?ng nu?c mu?i h?ng ngay. Ngoai b?nh du?ng ho h?p, cac b?nh v? da cung hay xu?t hi?n trong mua l?nh nhu kho da, n?t moi, n?t got chan, m? day do l?nh. M? day gay ng?a d? d?i, xu?t hi?n vai gi? r?i bi?n m?t, kem theo co kho th? ho?c tieu ch?y do cac ban m?c c? trong du?ng ho h?p va tieu hoa gay kich thich. Cach phong ch?ng la b? sung d? nu?c cho co th? va b? m?t da, xoa cac lo?i kem co vaseline d? lam m?m va gi? ?m. Dung thu?c ch?ng d? ?ng khi co bi?u hi?n ng?a ngay va n?i ban. Tru?c h?t, cac b?n n? ph?i chu y d?n v?n d? v? sinh da m?t. M?i ngay r?a m?t it nh?t hai l?n vao bu?i sang va bu?i t?i. Khong nen r?a b?ng nu?c nong hay nu?c ?m vi s? khi?n da cang b? cang, cung khong nen dung nu?c qua l?nh, ch? c?n r?a v?i nu?c nhi?t d? binh thu?ng la du?c. Nen s? d?ng s?a r?a m?t d? t?y s?ch cac lo?i ba nh?n, khoi b?i... bam tren da m?t sau m?t ngay lam vi?c. Chu y khong nen s? d?ng cac lo?i s?a r?a m?t co cat vi d? gay tr?y xu?c da. Sau khi da m?t da hoan toan s?ch s?, nen thoa nu?c lotion d? du?ng ?m, lam d?u lan da, se khit l? chan long. Bu?i t?i khi di ng? nen dung kem du?ng da ban dem co ch?a vitamin E d? cung c?p du?ng ch?t d?y d?, khi?n lan da nhanh chong ph?c h?i, ch?ng lao hoa. N?u b? kho da toan than, b?n nen kieng t?m b?ng nu?c qua nong ho?c qua l?nh, khong t?m lau qua. Ch? ki c? m?nh, cha xat b?ng khan, xat chanh hay xa phong. Sau khi t?m nen thoa kem du?ng ?m da co thanh ph?n vitamin E. B?n co th? dung d?u oliu thoa len da toan than r?i dung khan m?m th?m kho, l?p d?u nay giup da gi? ?m r?t t?t. Khong nen dung m? ph?m khi da kho nhi?u va co kem theo viem da. Khong r?a m?t b?ng nu?c nong hay xa phong. Hang ngay nen dung kem du?ng d? can b?ng d? ?m cho da ho?c x?t nu?c khoang len m?t. Khong t? y boi kem co ch?a steroid. N?u boi trong vong 3-5 ngay d?u thi da s? d? n?, d? s?n sui, d? bong v?y. Nhung n?u ti?p t?c boi thi ho?t ch?t steroid s? kich thich m?c nhi?u m?n tr?ng ca va da tr? nen s?n sui nhu v? cam sanh. Ho?t ch?t nay con gay teo da, gian m?ch lam cho da b? m?ng di, luon d? len va co th? nhin th?y cac m?ch mau nh? li ti du?i da. Kieng li?m moi, boc v?y, dung kem du?ng moi thu?ng xuyen d? tang cu?ng d? ?m. Ðoi luc, ? goc mi?ng noi ti?p giap moi tren va moi du?i xu?t hi?n nh?ng l?n n?t. Nh?ng l?n n?t nay thu?ng gay dau rat, kho ch?u va co khi b? ch?y mau. Ta thu?ng nghi nh?ng l?n n?t nay t?o ra do hanh d?ng ha mi?ng qua to va lam khoe moi b? rach... Hoan toan khong ph?i v?y. Ðay la hi?n tu?ng t?o ra khi b? m?t can b?ng cac sinh t? trong co th?, co th? do co qua nhi?u sinh t? A. N?u b?n dang u?ng sinh t? A, hay b?t li?u lu?ng xu?ng du?i 5.000 IU m?i ngay. Ngoai ra, trong da s? tru?ng h?p b?nh nhan ch? c?n u?ng m?i ngay t? 50mg d?n 80mg sinh t? B6 la v?t n?t s? bi?n m?t trong vong m?t vai ngay. N?u da ban tay, ban chan b? n?t n?, kieng ti?p xuc v?i cac nu?c t?y r?a, xa phong, di gang tay cao su khi gi?t giu, r?a bat. H?n ch? r?a tay, chan, luon gi? kho rao. Khi r?a tay chan, l?p d?u b?o v? da cung b? m?t di, khi?n tay chan cang kho hon. Co th? boi cac ch? ph?m lam m?m da, d?u da ngay vai l?n nhu kem vitamin E. B?o v? vung da m?t va moi b?ng s?n ph?m rieng bi?t. Tang cu?ng u?ng nu?c, nh?t la nu?c hoa qu?, s?a chua, an nhi?u rau xanh. Thu?ng xuyen massage da m?t, d?p m?t n? dinh du?ng hang tu?n giup tang cu?ng tu?n hoan mau, ch?ng lao hoa va kho n? da. Ch? d? an u?ng trong mua l?nh cung dong vai tro r?t quan tr?ng. Mua l?nh da thu?ng b? kho do thi?u nu?c. Vi th?, cac b?n n? c?n chu y u?ng d? nu?c, kho?ng 2 lit/ngay. An nhi?u rau va trai cay, d?c bi?t la cac lo?i rau qu? co b? sung sinh t? C nhu xa lach, b?p c?i, ca chua, khoai tay, cam, chanh, quyt, bu?i... Sinh t? C khong nh?ng giup lam d?p da, nhanh lanh cac v?t thuong, lam m? cac v?t nam ma con giup co th? tang s?c d? khang, tranh du?c cac b?nh c?m cum trong mua dong. N?u co th? thi?u sinh t? C co th? d?n d?n ch?y mau du?i da, da day, s?n sui, kho va s?m mau, m?n nh?t phat sinh... Ð?i v?i cac b?n gai co lan da kho, cang c?n ph?i cham soc da k? cang hon trong mua l?nh. Ngoai nh?ng cach tren, c?n d?p m?t n? it nh?t m?t l?n/tu?n d? hut ch?t b?n, ba nh?n, cung c?p du?ng ch?t, thu nh? l? chan long giup lan da lang m?n hon. N?u khong co di?u ki?n d?n cac th?m m? vi?n, cac b?n co th? t? lam m?t s? lo?i m?t n? tuoi d? s? d?ng ? nha. Lo?i m?t n? d? lam nh?t la dung m?t qu? le g?t h?t v?, tan nhuy?n r?i d?p d?u len kh?p vung m?t va c?. M?t lo?i m?t n? khac cung kha d? lam la dung m?t c? khoai tay h?p chin r?i boc v?, tan nhuy?n, tr?n chung v?i s?a tuoi va thoa d?u len da. Khi d?p m?t n? c?n n?m yen thu gian, tranh c? d?ng trong vong 15 phut. Sau do r?a m?t th?t s?ch b?ng nu?c thu?ng. Ð?i v?i nh?ng ngu?i co lan moi nh?y c?m v?i th?i ti?t, khi tr?i l?nh, da moi thu?ng b? cang rat, d? bong troc, l?t da gay ch?y mau. Trong tru?ng h?p nay, c?n luon gi? ben minh m?t tuyp vaselin ho?c m?t lo?i son co ch?a ch?t du?ng moi d? giup moi luon co d? d? ?m, dan h?i t?t va gi? du?c mau s?c tuoi t?n. Vi di?u ki?n khong cho phep chung toi khong th? trinh bay chi ti?t cho b?n cau tr? l?i d?y d? nh?t. B?n co th? tim ki?m them thong tin tren cac trang web tu v?n s?c kh?e d? du?c cac chuyen gia tu v?n va giup d? b?n. Xin chuc cho bu?i t?a dam c?a cac b?n thanh cong r?c r?. Chung toi hoanh nghenh nh?ng sang ki?n hay va y nghia c?a tu?i tr? noi chung va c?a sinh vien tru?ng ÐH Ngo?i ng? noi rieng. Vi?c lam c?a cac b?n gop ph?n vao s? nghi?p b?o v? s?c kh?e cho m?i ngu?i noi chung va cho chinh chung ta.
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212