Nguyễn Thị Mỹ Yên - nguyenmyyen01@yahoo.com
  • Than phiền
  • gplus
  • pinterest
Má của tôi đã 54 tuổi, mỗi ngày Má đều đi chợ và nấu ăn bán thức ăn cho công nhân, nhưng từ trước tời giờ Má rất ốm.Má ăn ít và hay ăn những thức ăn mà tôi cho là ít dinh dưỡng, kêu má ăn loại có dinh dưỡng thì Má kêu ngán. Vậy có cách nào hay loại thuốc bổ nào giúp ăn ngon miệng không? Kích thích thèm ăn và ăn nhiêu? Xin cám ơn BS.
Có t?i 61% ngu?i cao tu?i b? suy dinh du?ng, suy ch?c nang nên ph?i thu?ng xuyên dùng thu?c. Tuy nhiên, vi?c l?m d?ng có th? làm m?t s? b?nh t?t xu?t hi?n, nh?t là khi co th? dã y?u do th?i gian. Co th? con ngu?i ? tu?i x? chi?u d?u suy y?u, c?n ph?i duy tu, b?o du?ng. Vi?c dùng thu?c b? là c?n thi?t. Thu?c b? thu?ng là các sinh t?, ch?t khoáng, acid amin, h?p ch?t don gi?n do chuy?n hóa ch?t d?m t?o thành. Chúng có tác d?ng làm tr? hóa t? bào, tang cu?ng kh? nang bi?n d?i th?c an thành du?ng ch?t nuôi co th?, b?i b? xuong kh?p, ch?ng loãng xuong, gây tai n?n gãy xuong… Thu?c b? ch?ng ôxy hóa Nhóm thu?c b? này có tác d?ng làm tang tu?i th? t? bào, d? phòng b?nh t?t tu?i già nhu b?nh tim m?ch, cao huy?t áp, b?nh nhi?m trùng, r?i lo?n th? giác. Thành ph?n g?m có 4 ch?t: Bêta caroten (ti?n sinh t? A) 5000 UI, sinh t? C 500 mg, sinh t? E 400 UI và Sêlênium. Acid amin Có kho?ng 20 acid amin r?t c?n cho co th?, trong dó có 8 acid amin thi?t y?u bu?c ph?i du?c cung c?p t? th?c an, th?c u?ng, dó là leucin, isoleucin, methionin, phenylmethionin, thionin, tryptophan, valin, và lysin. Thu?c b? ch?a các acid amin du?c dùng d? b? sung các acid amin thi?t y?u mà co th? có th? thi?u h?t. Riêng lysin có trong thành ph?n nhi?u lo?i thu?c b?, du?c b? sung vào nhi?u lo?i th?c an vì nó không nh?ng b? tr? ch?t dinh du?ng mà còn tham gia vào nhi?u ph?n ?ng chuy?n hóa trong co th?, c?i thi?n tình tr?ng suy nhu?c. Thi?u lysin s? sinh ch?ng chán an, r?i lo?n chuy?n hóa ch?t béo, gây y?u co. Thu?c b? 3B Thu?ng du?c ngu?i cao tu?i u?ng d? phòng dau nh?c th?n kinh, co b?p, th?p kh?p và suy dinh du?ng. Li?u lu?ng ph?i h?p thu?ng là 123-250 mg vitmainB1; 125-250 mg vitamin B6 và 1.000 mg vitamin B12 trong 1 viên. Các ch? ph?m d?u có hàm lu?ng thành ph?n ? m?c g?p hàng tram l?n nhu c?u bình thu?ng h?ng ngày. Khi s? d?ng thu?c b? 3B này c?n chú ý: Vi?c s? d?ng vitaminB1 kéo dài hay li?u cao có th? gây b?nh Pellagra (do thi?u vitamin PP), viêm mi?ng (thi?u vitamin B2), d? d? ?ng, phù Quink, b? ban d? và choáng. Vi?c s? d?ng vitamin B6 ? li?u 1 g/ngày kéo dài hàng tháng s? gây th?a sinh t?, làm viêm dây th?n kinh, gi?m trí nh?, gi?m ti?t prolactin, làm tang transaminase. Vi?c s? d?ng vitaminB12 ? li?u cao, s? d?ng liên t?c s? tích luy ? gan, gây các tri?u ch?ng th?a cobalt, gây tang s?n lu?ng tuy?n giáp, gây b?nh co tim và tang h?ng c?u quá m?c. Thu?c b? da sinh t? M?t s? ngu?i dùng thu?c này d? t? b?i du?ng vì cho r?ng s? d?m b?o cung c?p d?y d? các vitamin cho co th?. Nhung ít ngu?i bi?t r?ng s? d?ng thu?c da sinh t? trong th?i gian dài s? gây nh?ng ph?n ?ng ph? do th?a m?t vài sinh t? nào dó. N?u s? d?ng dài ngày và dùng li?u cao ph?i luu ý: Li?u caovitamin E d? sinh suy ki?t vitamin A ho?c làm gi?m h?p thu vitamin K. Th?a vitamin D s? gây tang canxi máu, gây canxi hóa mô m?m, xuong hóa s?n s?m, suy th?n. Th?a vitamin A s? gây nh?c d?u, tang áp l?c n?i s?, viêm da, d? t? vong. M?t vài ch? ph?m nhu campozyme, geritol complete… có c? thành ph?n vitamin K, d? có nguy co tang dông máu ? nh?ng ngu?i có b?nh tim m?ch. Vitamin này ch? c?n thi?t ? tr? em, vì h? vi khu?n du?ng ru?t chua phát tri?n hoàn toàn ho?c ? nh?ng ngu?i mà vitamin K không h?p th? du?c (do u?ng kháng sinh dài ngày, gây h?y ho?i h? vi khu?n ru?t). Dùng quá li?u vitamin PP (acid nicotinic) s? tang kh? nang dông máu, gây t?c m?ch, co th?t d?ng m?ch, tang huy?t áp. Thu?c b? vitamin C Thu?ng du?c dùng d? tang s?c d? kháng c?a co th?, ch?ng ch?y máu chân rang, ch?ng lão hóa, gi?m d? ?ng, nhi?m trùng. Lo?i thu?c này thu?ng du?c bào ch? ? d?ng viên s?i, thom ngon, tác d?ng nhanh, d? s? d?ng. Nhung cung c?n luu ý: - Ðu?ng làm ng?t là du?ng t?ng h?p aspartam, ph?i c?n th?n trong tru?ng h?p phênylxeton ni?u. - Không du?c dùng cho b?nh nhân kiêng mu?i vì thành ph?n có m?t lu?ng l?n mu?i ki?m, có th? gây ki?m huy?t. - Vi?c dùng trên 1000 mg/ngày tr? lên có th? viêm loét d? dày, ru?t, gây tiêu ch?y, viêm bàng quang, ?ng ti?t ni?u, do acid ascorbic. - Dùng trên 2 g/ngày s? gây m?t ng?, t?o s?i oxalat, ?c ch? bài ti?t insulin, tang huy?t áp, t?n thuong th?n do tang t?ng h?p corticoit và catecholamin. Thu?c b? da khoáng ch?t Là thu?c b? da sinh t?, du?c b? sung thêm khoáng ch?t nên c?n luu ý: Th?a cobalt s? có nguy co r?i lo?n tuy?n giáp và tim. Th?a ch?t s?t gây ng? d?c, viêm d? dày ru?t c?p, tiêu ch?y, phân den. Th?a i?t (l?n hon 6 mg/ngày), gây ?c ch? ho?t d?ng tuy?n giáp, gây nhu?c giáp. Th?a k?m s? c?n tr? vi?c h?p thu, s? d?ng d?ng và s?t. Th?a molypden s? tang dào th?i ch?t d?ng. Thu?c b? ch?ng loãng xuong Ngu?i cao tu?i xuong b? x?p, d? gãy, ch? tru?t ngã nh? cung có th? gãy xuong. Thu?c b? nhóm này là thu?c b? h?n h?p gi?a canxi và sinh t? D. N?u s? d?ng l?m d?ng s? tang canxi máu, gây vôi hóa mô m?m, xuong hóa s?n và suy th?n. Thu?c b? tr? giúp tiêu hóa Lo?i thu?c này thu?ng k?t h?p các enzym giúp tiêu hóa th?c an nhu amylase, lipase, protease ho?c k?t h?p v?i enzym tuy?n tu?, chi?t xu?t t? m?t bò và các ch?t ch?ng d?y hoi nhu dimethicone. B?n nên dua má di khám s?c kh?e d?nh k? t?i các b?nh vi?n ho?c các trung tâm y t? d? có th? cham sóc súc kh?e c?a má du?c t?t nh?t nhé. Kính chúc má c?a b?n luôn kh?e.

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Má của tôi đã 54 tuổi, mỗi ngày Má đều đi chợ và nấu ăn bán thức ăn cho công nhân, nhưng từ trước tời giờ Má rất ốm.Má ăn ít và hay ăn những thức ăn mà tôi cho là ít dinh dưỡng, kêu má ăn loại có dinh dưỡng thì Má kêu ngán. Vậy có cách nào hay loại thuốc bổ nào giúp ăn ngon miệng không? Kích thích thèm ăn và ăn nhiêu? Xin cám ơn BS.Ma cua toi da 54 tuoi, moi ngay Ma deu di cho va nau an ban thuc an cho cong nhan, nhung tu truoc toi gio Ma rat om.Ma an it va hay an nhung thuc an ma toi cho la it dinh duong, keu ma an loai co dinh duong thi Ma keu ngan. Vay co cach nao hay loai thuoc bo nao giup an ngon mieng khong? Kich thich them an va an nhieu? Xin cam on BS.


Co t?i 61% ngu?i cao tu?i b? suy dinh du?ng, suy ch?c nang nen ph?i thu?ng xuyen dung thu?c. Tuy nhien, vi?c l?m d?ng co th? lam m?t s? b?nh t?t xu?t hi?n, nh?t la khi co th? da y?u do th?i gian. Co th? con ngu?i ? tu?i x? chi?u d?u suy y?u, c?n ph?i duy tu, b?o du?ng. Vi?c dung thu?c b? la c?n thi?t. Thu?c b? thu?ng la cac sinh t?, ch?t khoang, acid amin, h?p ch?t don gi?n do chuy?n hoa ch?t d?m t?o thanh. Chung co tac d?ng lam tr? hoa t? bao, tang cu?ng kh? nang bi?n d?i th?c an thanh du?ng ch?t nuoi co th?, b?i b? xuong kh?p, ch?ng loang xuong, gay tai n?n gay xuong… Thu?c b? ch?ng oxy hoa Nhom thu?c b? nay co tac d?ng lam tang tu?i th? t? bao, d? phong b?nh t?t tu?i gia nhu b?nh tim m?ch, cao huy?t ap, b?nh nhi?m trung, r?i lo?n th? giac. Thanh ph?n g?m co 4 ch?t: Beta caroten (ti?n sinh t? A) 5000 UI, sinh t? C 500 mg, sinh t? E 400 UI va Selenium. Acid amin Co kho?ng 20 acid amin r?t c?n cho co th?, trong do co 8 acid amin thi?t y?u bu?c ph?i du?c cung c?p t? th?c an, th?c u?ng, do la leucin, isoleucin, methionin, phenylmethionin, thionin, tryptophan, valin, va lysin. Thu?c b? ch?a cac acid amin du?c dung d? b? sung cac acid amin thi?t y?u ma co th? co th? thi?u h?t. Rieng lysin co trong thanh ph?n nhi?u lo?i thu?c b?, du?c b? sung vao nhi?u lo?i th?c an vi no khong nh?ng b? tr? ch?t dinh du?ng ma con tham gia vao nhi?u ph?n ?ng chuy?n hoa trong co th?, c?i thi?n tinh tr?ng suy nhu?c. Thi?u lysin s? sinh ch?ng chan an, r?i lo?n chuy?n hoa ch?t beo, gay y?u co. Thu?c b? 3B Thu?ng du?c ngu?i cao tu?i u?ng d? phong dau nh?c th?n kinh, co b?p, th?p kh?p va suy dinh du?ng. Li?u lu?ng ph?i h?p thu?ng la 123-250 mg vitmainB1; 125-250 mg vitamin B6 va 1.000 mg vitamin B12 trong 1 vien. Cac ch? ph?m d?u co ham lu?ng thanh ph?n ? m?c g?p hang tram l?n nhu c?u binh thu?ng h?ng ngay. Khi s? d?ng thu?c b? 3B nay c?n chu y: Vi?c s? d?ng vitaminB1 keo dai hay li?u cao co th? gay b?nh Pellagra (do thi?u vitamin PP), viem mi?ng (thi?u vitamin B2), d? d? ?ng, phu Quink, b? ban d? va choang. Vi?c s? d?ng vitamin B6 ? li?u 1 g/ngay keo dai hang thang s? gay th?a sinh t?, lam viem day th?n kinh, gi?m tri nh?, gi?m ti?t prolactin, lam tang transaminase. Vi?c s? d?ng vitaminB12 ? li?u cao, s? d?ng lien t?c s? tich luy ? gan, gay cac tri?u ch?ng th?a cobalt, gay tang s?n lu?ng tuy?n giap, gay b?nh co tim va tang h?ng c?u qua m?c. Thu?c b? da sinh t? M?t s? ngu?i dung thu?c nay d? t? b?i du?ng vi cho r?ng s? d?m b?o cung c?p d?y d? cac vitamin cho co th?. Nhung it ngu?i bi?t r?ng s? d?ng thu?c da sinh t? trong th?i gian dai s? gay nh?ng ph?n ?ng ph? do th?a m?t vai sinh t? nao do. N?u s? d?ng dai ngay va dung li?u cao ph?i luu y: Li?u caovitamin E d? sinh suy ki?t vitamin A ho?c lam gi?m h?p thu vitamin K. Th?a vitamin D s? gay tang canxi mau, gay canxi hoa mo m?m, xuong hoa s?n s?m, suy th?n. Th?a vitamin A s? gay nh?c d?u, tang ap l?c n?i s?, viem da, d? t? vong. M?t vai ch? ph?m nhu campozyme, geritol complete… co c? thanh ph?n vitamin K, d? co nguy co tang dong mau ? nh?ng ngu?i co b?nh tim m?ch. Vitamin nay ch? c?n thi?t ? tr? em, vi h? vi khu?n du?ng ru?t chua phat tri?n hoan toan ho?c ? nh?ng ngu?i ma vitamin K khong h?p th? du?c (do u?ng khang sinh dai ngay, gay h?y ho?i h? vi khu?n ru?t). Dung qua li?u vitamin PP (acid nicotinic) s? tang kh? nang dong mau, gay t?c m?ch, co th?t d?ng m?ch, tang huy?t ap. Thu?c b? vitamin C Thu?ng du?c dung d? tang s?c d? khang c?a co th?, ch?ng ch?y mau chan rang, ch?ng lao hoa, gi?m d? ?ng, nhi?m trung. Lo?i thu?c nay thu?ng du?c bao ch? ? d?ng vien s?i, thom ngon, tac d?ng nhanh, d? s? d?ng. Nhung cung c?n luu y: - Ðu?ng lam ng?t la du?ng t?ng h?p aspartam, ph?i c?n th?n trong tru?ng h?p phenylxeton ni?u. - Khong du?c dung cho b?nh nhan kieng mu?i vi thanh ph?n co m?t lu?ng l?n mu?i ki?m, co th? gay ki?m huy?t. - Vi?c dung tren 1000 mg/ngay tr? len co th? viem loet d? day, ru?t, gay tieu ch?y, viem bang quang, ?ng ti?t ni?u, do acid ascorbic. - Dung tren 2 g/ngay s? gay m?t ng?, t?o s?i oxalat, ?c ch? bai ti?t insulin, tang huy?t ap, t?n thuong th?n do tang t?ng h?p corticoit va catecholamin. Thu?c b? da khoang ch?t La thu?c b? da sinh t?, du?c b? sung them khoang ch?t nen c?n luu y: Th?a cobalt s? co nguy co r?i lo?n tuy?n giap va tim. Th?a ch?t s?t gay ng? d?c, viem d? day ru?t c?p, tieu ch?y, phan den. Th?a i?t (l?n hon 6 mg/ngay), gay ?c ch? ho?t d?ng tuy?n giap, gay nhu?c giap. Th?a k?m s? c?n tr? vi?c h?p thu, s? d?ng d?ng va s?t. Th?a molypden s? tang dao th?i ch?t d?ng. Thu?c b? ch?ng loang xuong Ngu?i cao tu?i xuong b? x?p, d? gay, ch? tru?t nga nh? cung co th? gay xuong. Thu?c b? nhom nay la thu?c b? h?n h?p gi?a canxi va sinh t? D. N?u s? d?ng l?m d?ng s? tang canxi mau, gay voi hoa mo m?m, xuong hoa s?n va suy th?n. Thu?c b? tr? giup tieu hoa Lo?i thu?c nay thu?ng k?t h?p cac enzym giup tieu hoa th?c an nhu amylase, lipase, protease ho?c k?t h?p v?i enzym tuy?n tu?, chi?t xu?t t? m?t bo va cac ch?t ch?ng d?y hoi nhu dimethicone. B?n nen dua ma di kham s?c kh?e d?nh k? t?i cac b?nh vi?n ho?c cac trung tam y t? d? co th? cham soc suc kh?e c?a ma du?c t?t nh?t nhe. Kinh chuc ma c?a b?n luon kh?e.
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

Giá Thuốc www.giathuoc.net Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212